Regulamin – Umowa

>> powrót do strony głównej

 

REGULAMIN-UMOWA WSPÓŁPRACY

 

Przedmiotem Umowy jest usługa łączona- promocja w internecie Lokalny Rynek KAS$PER

oraz zorganizowanie programu lojalnościowego

 

ORGANIZATOR   –  Agrabla sp. z o.o.

PARTNER   –  Firma ,Klient przystępujący do współpracy.

 

 1. Promocja w internecie:
  1. Promocja na portalach organizatora
   1. Organizator na podstawie dostarczonych i wprowadzonych treści publikuje informacje o usługach za które przyznawane są Rabaty na portalu  kassper.eu. Dla usług i sklepów internetowych ze zintegrowanym programem lojalnościowym. Partner instaluje program lojalnościowy we własnym zakresie, na podstawie dokumentacji.  Firma dostarczająca treść do publikacji (tekst, zdjęcia, wideo itd.) oświadcza że posiada do niej prawa majątkowe i jest całkowicie odpowiedzialna wobec podmiotów trzecich, gdyby upomniały się one o takowe prawa.
   2. Ilość możliwych do opublikowania ograniczona jest wykupioną opcją wg cennika.
   3. Organizator opublikuje także min. jedną informacje na stronie agrabla.pl w aktualnościach i profilu FaceBook.
  2. Dodatkowa promocja
   1. Organizator obowiązuje się opublikować minimum jedną informacje o rozpoczęciu współpracy z danym Partnerem na profilu Facebookowym.
   2. Organizator zobowiązuje się wysłać minimum jeden mailing do min. 1000 odbiorców który będzie zawierał informacje o rozpoczęciu współpracy.
   3. Organizator dokona wszelkich starań aby wykorzystać w celach promocji internetowej wszystkie materiały dostarczone przez Partnera tj. w szczególności grafiki, wideo teksty itd.
  3. Wykorzystanie dostarczonych materiałów: Organizator zastrzega sobie i partnerom Agrabla prawo do nieodpłatnego wykorzystania i czerpania korzyści z dostarczonych materiałów od firmy(partnera) w celach promocji całego projektu lub innych zgodnych z prawem (prawo to nie ustaje z dniem odstąpienia od umowy, którejkolwiek ze stron). Organizator daje takie samo prawo do materiałów dostarczonych przez niego Partnerowi przystępującemu do współpracy.
  4. Organizator będzie moderował wszystkie informacje dostarczone przez partnera i zastrzega sobie prawo do odmowy publikacji niektórych z nich, jeśli będą niezgodne z polskim prawem, jeśli będą godziły w dobre obyczaje lub bez podania przyczyny.
 2. Program lojalnościowy: Usługa polega na dostarczeniu przez organizatora systemu – (usługi internetowej) polegającej na pośrednictwu w przyznawaniu Rabatów klientom KAS$PER, oraz polecającym zakupy u danego Partnera.
  1. Ogólne warunki przyznawania Rabatów:
   1. Minimalną jednostką możliwą do przyznania użytkownikowi jest 1Rabat.
   2. Firma przyznaje Rabaty w 3 statusach: oczekujący, zatwierdzony i anulowany
    1. oczekujące – Rabaty oczekujące należy w terminie do 14 dni zmienić na Rabaty anulowane lub zatwierdzone. Jeżeli Partner nie dokona aktualizacji w terminie 14 dni swoich Rabatów, wystawiane jest ostrzeżenie i wysyłane są na adres email odpowiednie powiadomienia. W ciągu 7 dni od daty otrzymania ostrzeżenia Partner ma obowiązek zmienić status Rabatów.
    2. zatwierdzone – Rabaty zatwierdzone są to pozyskane lub zakupione Rabaty przez Partnera i przyznane danemu użytkownikowi o danym numerze ID. Status zatwierdzony nie może być cofnięty późnej niż po 30 minutach od czasu jego uzyskania. Liczba Rabatów zatwierdzonych nie może przekroczyć aktualnego stanu Rabatów
    3. anulowane – Anulowane Rabaty mogą powstać tylko ze statusu oczekujący lub ze statusu zatwierdzony (jednak w tym przypadku tylko do 30 minut od daty uzyskania takowego statusu). Są to Rabaty które nie zostały przyznane na skutek błędnego, omyłkowego lub testowego naliczenia, jak i też na skutek cofnięcia transakcji danego klienta.
   3. Rabaty przyznawane są użytkownikowi na podstawie numeru ID (liczba całkowita dodatnia). Przy czym nie każdy klient dokonujący zakupów używający ID musi być uczestnikiem programu lojalnościowego, naliczane są także Rabaty za transakcje polecone znajomym (program partnerski – czyli przypadek gdy jeden klient polecił zakupy w danym sklepie drugiemu klientowi i ten drugi podał ID pierwszego, lub też został skierowany specjalnie przygotowanym linkiem zawierającym takowe ID na stronę sprzedażową Partnera).
   4. Przyznawanie Rabatów może odbywać się ręcznie poprzez wypełnienie odpowiedniego formularza, przy pomocy czytnika kart, jak i automatycznie poprzez zintegrowanie odpowiedniego modułu.
   5. 1.Ręczne przyznawanie Rabatów odbywa sie w panelu internetowym pod adresem: http://agrabla.pl/partnerzy/
   6. 2.Przyznawanie poprzez czytnik kart – istnieje możliwość zainstalowanie czytników kart i zamówienia kart dla klientów, którzy będą mogli korzystać z automatycznego przyznawania Rabatów.
   7. 3.Przyznawanie poprzez moduł może być zintegrowane np w sklepach internetowych i innych usługach online. W takim wypadku Partner może dowolnie zintegrować moduł, który może funkcjonować jak program partnerski, w którym użytkownicy programu lojalnościowego Kas$per polecają zakupy w danym sklepie zbierając Rabaty za polecone zakupy. Partner na własną rękę może zaintegrować system zbierający cookies jak i praktycznie dowolnie określać metody zbierania Rabatów. Każdy  Partner może umieścić dodatkowe warunki polecania usług danej usługi internetowej. W przypadku gdy zainstalowany moduł nie będzie działał poprawnie, a Partner deklaruje że moduł działa, otrzymuje ostrzeżenie.
   8. Obowiązki Partnera
   9. 1. Zobowiązujesz się do przyznawania swoim klientom Rabatów za zakup towarów i usług,będących przedmiotem Twojej oferty partnerskiej.
   10. 2. W przypadku, gdy nie wypełnisz swojego zobowiązania z punktu  i.1. wyrażasz zgodę, aby firma AGRABLA sp. z o.o. samodzielnie lub na wniosek wnoszącego roszczenia klienta, przyznała i wypłaciła danemu klientowi odpowiednią liczbę Rabatów.
   11. 3. Wyrażasz także zgodę, aby w przypadku zaistnienia sytuacji opisanej w punkcie   j.2.  AGRABLA sp. z o.o. wystawiła Tobie fakturę VAT lub rachunek na kwotę o wartości równej aktualnej cenie zakupu Rabatów w liczbie przyznanej danemu klientowi, nie mniejszej niż 100Rabatów
   12. Agrabla, zastrzega sobie, klientom i partnerom prawo do testowania systemów naliczających Rabaty.
   13. Kupowanie  Rabatów.
    1. Partner może zakupić Rabaty wg aktualnych cen podanych w cenniku na stronie www: http://agrabla.pl/partnerzy/index.php?stronabez=cennik. Minimalna ilość zakupu to 100Rabatów. Po złożeniu zamówienia Agrabla sp. z o.o. przesyła rabaty na konto firmy i wystawia fakturę vat.
    2. Partner pozyskuje Rabaty od klientów , sprzedając im towar,usługę, za zaoszczędzone przez nich Rabaty.
    3.  Partner posiada Konto Partnera  gdzie gromadzą się Rabaty, jest to prowizja naliczana za polecenia klientów do grupy zakupowej.
    4.  Rabaty opisane punkach b.i c.  można zamienić na złotówki, 1Rabat = 1zł +Vat, Wystawiając fakturę firmie Agrabla sp. z o.o. która wypłaci równowartość faktury na wskazane konto bankowe.
    5. Lub Rabaty opisane  b i c, pomniejszone o 10%  (jest to prowizja dla firmy Agrabla) przypisujesz do Twojego konta firmowego partnera  i  przyznawać je klientom za zakupy, bez kupowania rabatów opisanych w punkcie, a. Przykład: 10 rabatów to 9 na koncie firmowym.
    6. Odkupienie wolnych Rabatów agrabla (czyli takich, które nie zostały zamienione na zatwierdzone) jest możliwe w cenie 1 Rabat agrabla = 1,5 zł +VAT. Aby odkupić Rabaty należy wcześniej poinformować organizatora w celu ustalenia ilości Rabatów, a później dostarczyć odpowiednią fakturę na której podstawie zostanie dokonana transakcja.
 3. Ogólne warunki współpracy:
  1. Agrabla dokona wszelkich starań, aby system działał sprawnie tj. aby klienci byli zadowoleni ze współpracy w ramach programu lojalnościowego.
  2. Agrabla, wystawia danej firmie ostrzeżenia, np. w momencie opóźnień z akceptacją Rabatów, braku wprowadzenia Rabatów do systemu mimo zakupów premiowanych zrobionych przez klienta itd.
  3. Agrabla ma prawo rozwiązać umowę bez zwrotu wpłaty oraz zakupionych Rabatów z Partnerem który nagminnie będzie otrzymywała ostrzeżenia .
  4. Agrabla zastrzega sobie prawo do podawania do wiadomości publicznej informacji o współpracy z daną firmą, tj. w szczególności o ilościach przyznawanych Rabatów przez danego Partnera, danych kontaktowych, opinii o Partnerze , produktach itd. Jest to pokierowane dobrem klientów, partnerów, i robione w celach związanych z podbudowaniem wiarygodności danej firmy w ich oczach.
  5. Agrabla nie bierze odpowiedzialności za działania poszczególnych partnerów w szczególności za spam i inne niepożądane działania. Przystępujący do współpracy nie będzie sobie rościł sobie żadnych praw do odszkodowań od Agrabli z tytułu działań partnerów. Agrabla na wniosek firmy współpracującej może upomnieć danego partnera, zaprzestać naliczania mu Rabatów ew. usunąć z listy partnerów na podstawie regulaminu współpracy partnerskiej, znajdującego sie na stronie: http://agrabla.pl/regulamin-projektu-agrabla/
  6. Oświadczam iż przeczytałem Regulamin-Umowę współpracy,  przeczytałem również Regulamin projektu Agrabla i w pełni je akceptuję.
 4. Umowa:
  1. Umowa zostaje zawarta na czas nieokreślony.
  2. Umowa wchodzi w życie z dniem akceptacji 2-uch regulaminów.
  3. Każda ze stron może dowolnie odstąpić od umowy. Umowa traci ważność 30 dni od dnia pisemnego dostarczenia odstąpienia. W przypadku odstąpienia od umowy nie są zwracane koszty poniesione na instalacje, utrzymanie programu lojalnościowego jak i na Rabaty .
  4. Wszelkie spory, mogące wynikać na tle wykonania Umowy, Strony poddadzą pod polubowne rozstrzygnięcie, w razie jego braku pod rozstrzygnięcie sądu powszechnego ustalonego przez strony umowy.
  5. Wszelkie zmiany treści Umowy nie wymagają formy pisemnej, chyba że jedna ze stron wymaga takiej formy.
  6. W przypadku chociażby jednorazowego nienależytego wykonania przez organizatora usługi, ma on 14 dnia na naprawienie błędu. W przeciwnym wypadku Zleceniodawca może odstąpić od Umowy bez zachowania terminu, z zachowaniem formy pisemnej oraz z podaniem przyczyn odstąpienia od Umowy.
  7. W przypadku wejścia na promocji organizowanej przez Agrablę, obowiązuje również regulamin promocji, który może stanowić ponad niniejszy regulamin.

 

Share This